Svētā Gara nosūtīšanas svētki – Baznīcas dzimšanas diena. Vasarsvētki Aglonas bazilikā.

Vasaras svētku nozīmi  skaidro priesteris Andris Kravalis.”Ja gavēņa laiks ir kā saderināšanās un Lieldienu svētki — kāzas, tad Vasaras svētki paver jaunu dzīvi mīlestības pārpilnībā, kas mums tiek dota caur Svētā Gara nonākšanu.

Vasarsvētki Aglonas bazilikā.

Svētajos Rakstos lietotais vārds gars ebreju valodā skan ruah (latīņu valodā spiritus), kas latviski tiek tulkots kā dvaša, elpa vai dvesma. Radīšanas grāmata tēlaini apraksta, kā Dievs dāvā savu Garu pirmajam cilvēkam: “Kungs Dievs no zemes putekļiem izveidoja cilvēku un viņa nāsīs iepūta dzīvības dvašu, un cilvēks kļuva par dzīvu būtni.” (Rad 2, 7) Cilvēka gars jeb Dieva dvaša ir realitāte, kuru mēs neredzam, bet kas ir vitāli nepieciešama dzīvībai, gluži kā gaiss, ko ieelpojam. Cilvēka gars nāk no Dieva un vēlas pie Viņa atgriezties, visa mūsu dzīve ir Dieva Gara dzīvināta. Par ebreju vārda ruah bagāto nozīmi liecina tas, ka grieķu valodā šim vārdam ir vismaz 24 (!) dažādi tulkojumi. Daudzie Vecās Derības pravietojumi, dažādās zīmes un simboli Baznīcas liturģija cenšas izteikt šo lielāko Dieva mīlestības dāvanu, ko Tēvs ir sūtījis caur savu Dēlu, — Svētais Gars tiek attēlots kā balodis, zīmogs, roka, uguns, ūdens, pirksts, gaisma. Svētais Gars ir spēks, kas dod dzīvību un liek ilgoties pēc Dieva. Viņš ir mūsu dvēseles gaidītākais viesis, dzīvā uguns mūsos. Pateicoties Viņam, mēs esam kļuvuši Dieva bērni un mūsu dzīve dievišķa…

Dzīvot Svētā Gara vadībā, Tēva un Dēla sadraudzībā — tāds ir kristieša aicinājums un sūtība šinī pasaulē. Svētais Gars, Tēva un Dēla mīlestība, arī mūs ieved mīlestības attiecībās. Viņš ir svētdarītājs un Jēzus mācības skolotājs. Viņš dāvā dzīvību, apvieno un      stiprina. Svētā Gara nonākšana ir kristīgās atklāsmes īstenojums — Vasaras svētku dienā dzimst Baznīca, un Svētais Gars mums atklāj tās noslēpumu.”

Dievkalpojumi Aglonas bazilikā:

19.maijs 10.00.,12.00.,19.00. pirmie Vasarsvētki

20.maijs 10.00.,12.00.,19.00. otrie Vasarsvētki

21.maijs 10.00.,12.00.,19.00. trešie Vasarsvētki

12.00 Aglonas un Rēzeknes diecēzes  bīskapa Jāna Buļa vizīte.

Iestiprināšanas sakraments.

Euharistiska procesija Aglonas bazilikas laukumā
foto:V.Kuznecov