Projekta „Tour de Latgale & Pskov” ietvaros tika izstrādāti pārrobežu tūrisma maršruti

Lai attīstītu sadarbību un izveidotu patstāvīgu tīklu tūrisma nozarē starp Latgales un Pleskavas reģioniem, Latgales plānošanas reģions (LPR) Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam realizē pārrobežu sadarbības projektu „Tour de Latgale and Pskov” (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08).

Latgales reģiona tūrisma darbības sekmēšanai, reģiona tūrisma nozares attīstībai, kā arī Latgales – Pleskavas pārrobežu reģionu kopīga tūrisma tīkla ilgtspējībai un pievilcībai projekta ietvaros, paralēli citām projekta aktivitātēm, tika izstrādāti 5 pārrobežu tūrisma maršruti Latgalē un Pleskavas apgabalā. Pie maršrutu izstrādes strādāja Latgales reģiona tūrisma nozares eksperti, sadarbojoties ar Pleskavas apgabala tūrisma speciālistiem.

Auglīga darba rezultātā tapa sakrālais, dabas, lauku tūrisma, amatniecības un kultūrvēsturiskais tūrisma maršruti, kuri aptver visus nozīmīgākos un skatāmākos tūrisma objektus Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā.

Pašlaik šie pārrobežu tūrisma maršruti ir pieejami Latgales reģiona portālā (http://latgale.lv/lv/tour/parrobezu_marsruti/turisma_marsruti)  un Latgales reģiona tūrisma mājas lapā (http://visitlatgale.com/lv/latgale/ru_lv_marsruti). Tuvākajā laikā dotie maršruti tiks publicēti arī pašvaldību interneta vietnēs, kā arī tiks piedāvāti tūrisma informācijas centros.

Projekta budžets: 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja:
Projekta TOUR sab. attiecību speciālists
Edgars Kluss
+371 26541180
edgars.kluss@latgale.lv