Eiropas nacionālo un dabas parku dienā aicinām pie Cirīša ezera

Atzīmējot Eiropas nacionālo un dabas parku dienu, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija un Aglonas novada dome, 24. maijā aicina uz dabas parka ”Cirīša ezers” dibināšanas 35-tās gadadienas pasākumu.

Programmā:

plkst. 11:00

  • Prezentācija „Latvijas dabas aizsardzības 100-gade” Aglonas vidusskolā.

no plkst. 12:00

  • Dabas izziņas spēles un radošas darbnīcas estrādē pie Cirīša ezera
  • Braucieni uz Upursalu, dabas izziņas ekskursijas Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku/gidu pavadībā (pieteikšanās 29118597)

Pasākuma noslēgumā uz ugunskura vārīta spēcinoša zupa un spirdzinošs Cirīša dzēriens.

Par jautrību pasākumā rūpēsies Bebrs, bet līdzekļu iegāde aizsardzībai no svētkus mīlošajiem dabas parka odiem apmeklētāju pašu ziņā.

No 24. maija Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrā būs apskatāma fotogrāfiju izstāde „Teiču un Krustkalnu dabas rezervāti”. Abas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 2012. gadā atzīmē nozīmīgas jubilejas – dibināšanas 30-to un 35-to dibināšanas gadadienu.

Uzziņai: īpaši aizsargājamā dabas teritorija – dabas parks „Cirīša ezers”, dibināta, lai aizsargātu Latgales augstienei raksturīgo ainavu ar tās dabas vērtībām. Dabas parka platība ir 1297 ha. Bez Cirīša ezera dabas parka teritorijā ietilpst arī Ruskuļu ezers ar aizaugošo, seklo, pārpurvoto apkārtni, kurā konstatētas retas augu sugas. Nozīmīga Eiropas direktīvas biotopa – veci platlapju meži – aizsardzības vieta. Visās salās kopumā konstatētas 349 vaskulāro augu sugas, no kurām 4 ir īpaši aizsargājamas sugas. Upursalā konstatēta arī ES Biotopu direktīvas 2. pielikuma augu sugas – spilvainais ancītis un zaļā divzobe.