Velnezers (Čertoks)

Dabas liegums “Čertoka ezers (Valnezers)” 53 ha platībā ir izveidots 1977. gadā. Tas atrodas Krāslavas rajona Šķeltovas pagastā, Krāslavas virsmežniecībā, Dienvidlatgales mežsaimniecībā. Svarīgākā dabas lieguma vērtība – unikālais Čertoka ezers, saukts arī Valnezers, Velnezers, un apkārtnes ainava. Ezers veidojies sufozijas piltuvveida ieplakā. Tam raksturīga 17 m dziļa piltuvveida ezerdobe. Ezera ūdenī nav liela ūdensaugu un ūdensdzīvnieku daudzveidība.


 

 

Adrese: Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV- 5304
Tālr.: +371 29118597;
e-pasts: turisms@aglona.lv
Koordinātes: 56.08394, 27.11660
Valodas: LV, RU, EN

Lielāko lieguma platības daļu aizņem sausieņu priežu meži. Vietām sastopami nelieli pārejas purvi un piekrastes veģetācija. Apkārtne ir ļoti pauguraina. Dabas lieguma teritorijas flora un fauna kopumā ir diezgan labi izpētīta. Sugu sastāva  un skaita ziņā tā ir diezgan nabadzīga. Galvenā dabas lieguma vērtība ir pats Čertoka ezers, kura ekosistēmas un apkārtējās ainavas aizsardzība ir svarīgākais dabas lieguma mērķis un uzdevums.

Ezers kā tūrisma apskates objekts ir iekļauts daudzos tūrisma maršrutos. Informācija par to atrodama daudzās interneta mājas lapās, ceļvežos. Dabas lieguma reklāma katru gadu palielina tūristu pieplūdumu. Tūrisma plūsmas organizēšana ir viens no veidiem, kā samazināt antropogēnā faktora ietekmi uz dabas lieguma teritoriju.Atbilstoši Rīkojumam Nr. 102 (13.04.2004.) “Par Latvijas NATURA-2000 – Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstu”, dabas liegums ir definēts kā B tipa Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija.

Dabas lieguma Velnezers teritorija ir Valsts īpašums Zemkopības ministrijas personā.

Dabas liegumam zonējums nav izstrādāts; dabas aizsardzības plānā norādīts, ka to darīt nav mērķtiecīgi lieguma salīdzinoši nelielās un viendabīgās teritorijas dēļ.

Dabas lieguma valdītājs un apsaimniekotājs ir VAS  “Latvijas valsts meži”


Dienvidlatgales mežsaimniecība. Teritorijas pārvaldi un apsaimniekošanu koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, izveidotā Dabas aizsardzības pārvalde, tā organizē dabas aizsardzības plānu izstrādi un veicina to ieviešanu, kā arī pārvalda īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurām nav izveidota administrācija.
Dabas lieguma aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanas valsts kontroli īsteno Daugavpils reģionālā vides pārvalde, Vides valsts inspekcija un Valsts Mežu dienests.

Par Čertoka ezeru jeb Velnezeru apkārtējie iedzīvotāji zina stāstīt daudz un dažādus nostāstus. Ezera apkārtnē nekad neesot dzīvojuši cilvēki, jo tie pie ezera nevar ilgstoši uzturēties. Čertoka ezera apkārtnē cilvēki bieži nomaldās un neatrod ezeru. Pēc vietējo iedzīvotāju nostāstiem, ezerā nedrīkst peldēties, jo var noslīkt, ka no ezera tiek izstarota negatīva enerģija u.t.t.

Veicot dabas lieguma apsaimniekošanu un aizsardzības pasākumu nodrošināšanu, nav vēlams likt pārspīlēti lielu akcentu uz nostāstu par ezeru popularizēšanu. Jāizvērtē, kurus nostāstus un citu mitoloģisko informāciju dabas lieguma teritorijā izvietot uz informācijas stendiem pie Velnezera.

foto Inta Vīnšteina
www.inta-vinsteina.com
foto un informācija: www.ambermarks.com