Dabas parks “Cirīša ezers”

Dabas parka teritorijā atsevišķas tās daļas valsts aizsardzības statusā atrodas jau no 1931. gada. Dabas parka teritorijas lielāko daļu aizņem Cirīša ezers (6,3 km2) un grūti pieejamais Ruskuļu ezers(0,12 km2 ), kuru ūdeņos ir bagātīgs ūdensaugu un peldaugu augājs.


Adrese: Aglona, Preiļu novads, LV- 5304
Tālr.: +371 29118597
e-pasts: turisms@aglona.lv

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Aglonas novada Aglonas pagasts
Platība: 1260 ha
Dibināšanas gads: 1977
Dabas vērtības: Teritorija dibināta, lai aizsargātu Latgales augstienei raksturīgo ainavu ar tās dabas vērtībām. Bez Ciriša ezera ietilpst arī Ruskuļu ezers ar aizaugošo, seklo, pārpurvoto apkārtni, kurā konstatētas retas augu sugas. Nozīmīga Eiropas direktīvas biotopa – veci platlapju meži – aizsardzības vieta. Visās salās kopumā konstatētas 349 vaskulāro augu sugas, no kurām 4 ir īpaši aizsargājamas sugas. Upursalā konstatēta arī ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma augu sugas – spilvainais ancītis un zaļā divzobe.

Dabas aizsardzības plāns: plānspielikums

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra R.Vējoņa 2011.gada 25.februāra rīkojumu Nr.125 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka „Cirīša ezers” dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim.

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Robežu shēma: lejupielādēt

Vītolregate 2011

http://www.youtube.com/watch?v=qwitWcHYXFk


Cirīšu ezera vidējais dziļums- 5 m, lielākais dziļums- 10,5 m. Ezerā atrodas 8 salas. Lielākā no salām ir Upursala jeb Kalna sala- 16 ha platībā, kurai ir dīvaina forma, kas atgādina Mēness sirpi.Tā paceļas 20m virs ezera līmeņa. Dabas lieguma statuss ir arī pārējām ezera salām- Ošu jeb Jokstu, Liepu, Alkšņu, Mazajai Alkšņu , Laiviņu, Akmeņu, Jaunai salai. 2004.gadā apstiprināti dabas parka “Cirīšu ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (MK noteikumi nr.94.) Teritorijai ir noteikti izmantošanas ierobežojumi un attīstams tikai videi draudzīgs tūrisms. Nelielajā parka sauszemes teritorijā konstatēts liels augu sugu skaits – vairāk kā 600 ziedaugu un paparžaugu sugas, Latvijā ir konstatētas ap 1500 sugas. Sastopami vairāk kā 10 apdraudēti un aizsargājami sugu augi. Dzīvnieku valsts izceļas ar lielu daudzveidību. Parkā konstatētas vairākas īpaši aizsargājamas dzīvnieku sugas. Labvēlīgi apstākļi migrācijas un ligzdošanas laikā ir arī putniem. Cirīša ezerā konstatētas vairāk kā 10 zivju sugas. Dabas parka teritorijā atrodas dižakmens – Ruskuļu lielais akmens, latgaļu pilskalns- Upurkalns Upursalā. Upursala ir bijusi sena centrālā pagāniska kulta vieta kopš I.g.t.p.m.ē. Viens no nostāstiem vēstī, ka Upursalā upurētas meitenes, vēlāk mājlopi. Priesteri pētījuši uz kuru pusi nosveras dūmu grīste, ja pret Voguļu sādžu- upuris pieņemts, ja pret Aglonu – noraidīts.